ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐIỀU TRỊ U SẮC TỐ BẨM SINH VÙNG MẶT Ỏ TRẺ EM

 

                 *ĐẶNG HOÀNG THƠM, PHẠM TUẤN HÙNG, TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG

 BÙI THI HOA ,MAI THI HƯƠNG

*KHOA TẠO HÌNH SỌ MẶT, BV NHI TW

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình điều trị sắc tố bẩm sinh (CMN) vùng hàm mặt ở trẻ em

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mổ tả, trên 137 bệnh nhân u sắc tố vùng hàm mặt được điều trị cắt u và phẫu thuật tạo hình tại Khoa Ngoại và Khoa Tạo hình sọ mặt, Bệnh viện Nhi TW, từ tháng 10/2012 đến tháng 6/2015

Kết quả : Với 137 bệnh nhân được phẫu thuật: 77 nữ( 56,20 %) và 60 nam(  43,8  %). Tuổi trung bình phẫu thuật lần đầu  3,15 tháng. Trong 137 kết quả giải phẫu mô bệnh học có 30 trường hợp thương tổn U sắc tố trong da, 12 trường hợp dạng u sắc tố thoái hoá và 95 trường hợp là phức hợp nevi.

Bệnh nhân được phân thành 3 nhóm dựa theo kích thước và số lượng các đơn vị giải phẫu thẩm mỹ tham gia. Nhóm I: kích thước thương tổn 1-3 cm, 58 bệnh nhân (42,33%) , nhóm II kích thước thương tổn từ 3-12 cm ;gồm 43 bệnh nhân(29,19%) , nhóm III: kích thước thương tổn hơn 12cm, với 36 bệnh nhân( 26,27%). phương pháp tạo hình được lựa chọn bao gồm: cắt khâu trực tiếp, vạt tại chỗ, ghép da, vạt giãn tỗ chức( expander), tất  cả bệnh nhân được theo dõi sau mổ từ 1tháng đến 3 năm

Kết luận: Phân chia CMN vùng mặt thành 3 nhóm theo đơn vị giải phẫu thẩm mỹ của thương có nhiều ưu điểm, dễ dàng xây dựng và lựa chọn kế hoạch phẫu thuật tạo hình phù hợp. Phương pháp cắt dần và sử dụng vạt tại chỗ điều trị cho thương tổn u sắc tố ở trẻ em nên được ưu tiên lựa chọn cho những lần phẫu thuật đầu tiên.

Từ khoá: U sắc tố bẩm sinh, u sắc tố, vùng mặt trẻ em

Tác giả THS. BS ĐẶNG HOÀNG THƠM

Email: dhthom@yahoo.com/ thommdplastic@gmail.com

DT: 0904136131 KHOA TẠO HÌNH SỌ MẶT- BV NHI TW

 

Management of congenital melanocytic nevi of the face in children: outcomes of Reconstructive Surgery

                                       THƠM DANG HOANG, HUNG PHAM TUAN, PHUONG TRAN DINH, HOA BUI THI, HƯƠNG MAI THI

Department of Plastic & Reconstructive Surgery,

National Pediatrics Hospital

 

Objective: To evaluate the outcome of reconstructive surgery congenital melanocytic nevi of the face in children

Method:  Medical records and clinical images of 137 patients with CMN treated among department of surgery & reconstructive surgery, National Pediatrics Hospital between 10/2012 and 6/2015 were reviewed.

Results: The study included 137 patients, 77 (56,2%) female, 60 (43,8%) male. The age during the first operation was 3,15 months. Pathology result: 30 patients with nevus cells are localized in relatively deep areas of the dermis, 12 patients with nevus cells degenerated, 95 patients with compound nevus. Patients were classified into 3 groups according to size and number of units involved in cosmetic surgery. Group I: 1-3 cm lesion size, 58 patients (42.33%), Group II: lesion size from 3-12 cm lesion, 43 patients (29.19%), Group III: lesion size > 12cm, 36 patients (26.27%).

Techniques used to remove CMN include: Cut the direct stitching, local flap, skin grafting, flap of organization (tissue expander). All patients were follow-up post-operatively from 1 month to 3 years

Conclusion: CMN can be removed effectively and safely using this technique.  The classified by plastic surgery unit of CMN among children into 3 groups had many advantages, there are more easier for planning plastic surgery to suit each type of lesion. The method used to cut down and tie in place to treat pigmented lesions tumors in children should be a priority option for the first surgery.

Keyword: CMN, Nevi, Congenital melanocytic nevi, face children.

us1 us2 us3 us4 us5 us6 us-14

 

 

 

 

 

us8

us-12

us13  us15